2. õpiränne

Teema: All Children are Special (Hispaania)
Aeg: 19.-23.09.2016 
Õpetaja: Kristel Mets

iDevelop Teacher Training Provider'i organiseeritud kursus "All Children are Special" toimus Hispaanias Andaluusi maakonna pealinnas Sevillas. Grupp koosnes kümnest Poola õpetajast kahest koolist ja ühest Eesti osalejast. Koolitajaks oli psühholoog Ana Aurora Carrasco Garcia. Üldiselt käsitles kogu teema kaasava haridusega seotud probleeme, sest enamikes Euroopa riikides lähtutakse põhimõttest, et kõigil õppijatel on õigus saada haridust vastavalt oma võimetele ja vajadustele.
Nimetatud põhimõtte rakendamine ei lähe alati valutult ja kunagi mitte kiiresti. Koolitaja tõi välja, et kaasava, õppija-sõbraliku koolikeskkonna loomine, on pidev protsess, mis ei saa kunagi valmis. Ja meie, õpetajad, oleme selle protsessi alguses. 


Ana Aurora Carrasco Garcia


Erinevaid teemasid käsitleti ka väiksemates töögruppides. Arutleti ja toodi välja, mida kaasaegne haridussüsteem pakub erivajadusega õppijale ning millised on arenguvõimalused.  Toodi välja, et suurimad muutused peavad läbi tegema õpetajad ise, sest õpetaja on õppija kõige suurem mõjutaja. 
Poola õpetajad on keskendunud rühmatööle

Erivajadusega õppija lõimimine klassi kogukonda on keeruline ja vaevanõudev. Enamikes Euroopa riikides on erivajadusega laps ümbritsetud tugivõrgustikust, kes saadab teda kõikjal. Näitena tõid Poola õpetajad välja olukorra, kus ühes klassis õpib intellektipuudega laps, nägemispuudega laps ning liikumispuudega laps, lisaks 24 tavaõpilast. Intellekti- ja nägemispuudega lapsel on kaasas tugiisikud, liikumispuudega laps on ratastoolis. Selline olukord muudab kõigi jaoks õppimise võimatuks.  Olukorra on keeruliseks muutunud ka asjaolu, et Poolas on kolme tüüpi põhikoole: tavakoolid, erikoolid ning koolid, kus rakendatatakse kaasava hariduse põhimõtteid, ehk siis koolid, kuhu võivad õppima asuda ka erivajadusega lapsed. 

Koolitaja rõhutas, et olulisim on luua lapsega algusest peale head suhted, kiita pisiasjade eest, toetada ja naeratada. Sellisel juhul on lapsel tagasilööke  kergem taluda. Erivajadusega lapsed kiinduvad meeldivatesse inimestesse kiiresti ja põhjalikult. Seda kiindumust tuleks õpetajal õppeprotsessis enda huvides ära kasutada. 

Üks terve koolituspäev oli keskendunud aktiivse kuulamise tehnikate tundmaõppimisele ja harjutamisele. Saime teada, kui oluline on vestluspartneri jaoks vaikne kuulamine (kohalolek), ümbersõnastamine, tunnete peegeldamine, avatud küsimuste esitamine ja kokkuvõtete tegemine. 
Praktiliste harjutuste kaudu tuli tõdeda, et heaks aktiivseks kuulajaks saamiseni on veel pikk tee käia. Aktiivne kuulamine on pigem rääkimine  kui kuulamine

Biodanza töötuba

Biodanza on tantsuteraapia meetod, loodud psõhholoogi ja antropoloogi Rolando Toro poolt. Biodanza on väga levinud just Lõuna-Euroopa maades. Biodanza on juhendatud sihipärane liikumine muusika saatel, mis võimaldab tunnetada ümbritsevas toimuvad ja inimestevahelisi suhteid. Eriti sobilik on tantsuteraapiat kasutada erivajadusega inimestele maailma asjade selgitamisel. Liikumise kaudu väljendab inimene (laps), kes ta on ja mida on tal maailmale öelda. 
Töötuba viis läbi karismaatiline ja nõudlik tantsuõpetaja Sara, kes õpetas nii liikumist kui puhkamist.

Kollektiivne lõõgastumine Biodanza- meetodi abil

Oluline roll on õpetajal

Erivajadusega laps tavaklassis on enamikel juhtudel ebakindel, ta kardab tugineda oma oskustele ja kogemusele. Tal on hirm, et ei ole piisavalt hinnatud  kaaslane.  
Siinkohal tuleb mängu õpetaja, kes loob lapse ümber märkamatu võrgustiku, organiseerib ja juhendab, suunab ja annab tagasisidet. 
Koolitaja tõi välja mitmeid näpunäiteid, kuidas luua turvaline õppija-sõbralik keskkond:
  • loo (kujunda) klassi kogukonda pidevalt - terve õppeaasta jookusul,
  • veendu, et igal lapsel oleks klassis oma turvaline koht (osa ruumist);
  • pane teistele vaatamiseks välja KÕIGI tööd,
  • jää igas olukorras rahulikuks;
  • mõtle alati läbi, mida tahad oma tegevustega saavutada;
  • anna lastele võimalus lahendada oma probleeme ise;
  • kuula koos lastega neile meeldivat muusikat,
  • tunnista, kui sa midagi ei tea,
  • naera koos lastega;
  • kiirga positiivset energiat
Ajurünnak...

...eesmärgiga leida kogu koolitust iseloomustav tunnuslause, millega oleks hea edasi minna ja mida järgida igapäevases koolielus:
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar