laupäev, 18. juuni 2016

Õpirände projekt

Alates 2010. aastal Eestis vastu võetud ja hetkel kehtivas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on kirjas, et haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgse kooli tavaklassis.
Olukorras, kus kaasava hariduse teema on nii ühiskonnale kui koolis töötavatele pedagoogidele harjumatu, õpetajatel puudub spetsiaalne ettevalmistus, puuduvad head kaasava hariduse praktika näited ja kogemus ning kaasava hariduse teemalisi koolitusi Eestis praktiliselt ei pakuta, siis üheks võimaluseks antud situatsiooni parandada ja kaasava hariduse praktikat arendada on teadmisi ja kogemust tuua sisse Euroopa riikidest, kus on olnud pikaajaline kaasava hariduse praktika kogemus.

Käesoleva õpirände projekti peaeesmärkideks on:
- muuta kaasava hariduse teemaga seotud mõtteviisi ja suhtumist
- laiendada kaasaegsete kaasava hariduse metoodikate oskuslikku kasutamist õppe- ja kasvatusprotsessis
- luua parimad võimalused ja kättesaadavus kõigile kuulmis- ja kõnepuudega lastele, nende vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele kogu Eestis kvaliteetseks õppeks, õppenõustamiseks ja rehabilitatsiooniks
- võimaldada õpetajatele professionaalse arengu võimalusi läbi rahvusvaheliste koolituste
- edendada rahvusvahelist koostööd.

Õpirände projekti käigus osalevad kuus õpetajat järgmistel koolitustel:
1. õpiränne - 06.-12.08.2016 Reaching, teaching and keeping learners Methods and approaches to reach and increase retention of at risk learners (Island)
2. õpiränne - 19.-23.09.2016 All Children are Special (Hispaania)
3. õpiränne - 25.09.-01.10.2016 Inclusive Teaching - special needs and behavioral difficulties (Itaalia)
4. õpiränne - 13.03. - 17.03.2017 Special Needs and Learning Disabilities: how to deal with them? Theoretical and Practical experiences (Itaalia)
5. õpiränne - 16.-22.07.2017 Using Technology in the Classroom (Horvaatia)
6. õpiränne - 21.-25.08.2017 My students don’t talk! Creative methodology to develop active learning (Hispaania)
7. õpiränne - 5.-10.02.2018 Teaching in a 21st Century School (Potugal)


Oodatavalt projekti tulemusena:
- tõuseb õpetajate osakaal, kes kasutavad ja jagavad oma töös (nii õpetajana, nõustajana, õppevara koostajana, üliõpilaste juhendajana, koolitajana) kaasava hariduse põhimõtteid ja võtteid ning kaasaegseid erimetoodikaid erivajadustega laste õpetamisel.
- suureneb Hiie koolis õppivate ja rehabilitatsioonikeskuse teenuseid saavate laste võimalus osaleda kaasaegses kaasava hariduse õpikeskkonnas ja selle kaudu tõuseb õpilaste valmisolek õppima asumisel või naasmisel kodukohajärgsesse kooli
- tõuseb õpirändes osalejate motivatsioon ja valmisolek ennast kaasava hariduse teemal edasi arendada; enesehinnang, entusiasm ja rahulolu oma tööga ning töökeskkonnaga; areneb inglise keele oskus
- laieneb kuuluvus sama valdkonna pedagoogide rahvusvahelistesse võrgustikesse, mille kaudu jätkub info ja kogemuste jagamine ka peale õpirännet.